Praksa slovenskih porodnišnic ob izgubi otroka v nosečnosti

Thumbnail

Zgodba o pokopu deklice Elizabete, ki je umrla pred zakonsko določeno mejo, ki dopušča status mrtvorojenosti in s tem pravice do pokopa, je pokazala na zelo različno prakso slovenskih porodnišnic. Kako ravnajo posamezne?

Po objavi posameznih člankov o Elizabeti smo v uredništvo prejeli pismo mame, ki se je tudi sama soočila z izgubo otrok v nosečnosti in doživela stisko ob nezmožnosti pokopa. Opozorila pa je, da se ob tej zgodbi ustvarja zgrešena predstava, da so vsi splavljeni otroci zavrženi med ostale bolnišnične biološke odpadke, kar po njenih informacijah ne drži, bi pa utegnilo še povečati stisko staršev v podobni situaciji. 

Na vse slovenske porodnišnice smo zaradi omenjene in tudi mnogih drugih nejasnosti naslovili vprašanja o njihovi praksi ravnanja z zarodki v primeru smrti pred 22. tednom nosečnosti in po 22. tednu ter o možnosti pokopa, kadar starši izrazijo to željo.

Iz odgovorov, ki smo jih prejeli, je razvidno, da so posamezne prakse zelo različne, da ponekod niti niso v vseh podrobnostih dorečene (na nekatera vprašanja odgovorov niso podali) in da gre tudi za precej različno tolmačenje in vrednotenje obstoječe zakonodaje.

V nadaljevanju objavljamo prakso posameznih porodnišnic, kakor so jo predstavniki bolnišnic sami navedli in opisali. Ponekod so k odgovorom sami dodali še nekaj več podrobnosti o splošnem odnosu do tega vprašanja in o morebitni dodatni pomoči staršem (ni pa izključeno, da tovrstne pomoči ne nudijo tudi v nekaterih bolnišnicah, kjer ni ničesar navedenega, saj po tem nismo izrecno spraševali).   

 

Porodnišnica Ljubljana (Ginekološka klinika UKC LJ)

Spontani splav pred 22. tednom nosečnosti: Način pokopa ni vezan na gestacijsko starost ali težo mrtvega ploda, zato velja isto kot v primeru smrti po 22. tednu. Stroške pokopa nosijo starši.

Mrtvorojeni plod po 22. tednu nosečnosti: Po splavu ali porodu mrtvega ploda staršem osebno izročijo pisno obvestilo in izjavo o možnostih pokopa – bodisi individualen bodisi skupinski pokop na pokopališču Žale. Vsak splavljen ali mrtvorojen plod najprej (ne glede na gestacijsko starost, težo ali vzrok smrti) predajo v pregled oddelku za patologijo, kjer izdelajo zdravniško poročilo o vzroku smrti. Po končanem pregledu na patologiji vse plode iz Ginekološke klinike UKC Ljubljana predajo pokopališču Žale, kjer se potem starši neposredno dogovorijo o podrobnostih pokopa, za katerega so se odločili.

Individualni pokop se opravi s krsto ali žaro v individualni grob ali z individualnim raztrosom pepela v parku zvončkov. Stroške individualnega pokopa nosijo starši.

Skupinski pokop se opravi kot skupinska upepelitev in skupinski raztros pepela v Parku zvončkov na pokopališču Žale. Raztros se opravi vsak zadnji ponedeljek v mesecu ob 10.30 uri. Stroške skupinskega pokopa v celoti nosi UKC Ljubljana kot naročnik pokopa.

Dodatno: Staršem najprej izrečejo sožalje, v času hospitalizacije oz. najkasneje pred odpustom jih seznanijo z možnostjo pogovora s psihologinjo. Psihološka služba je organizirana v okviru klinike, psihologinja pa je staršem na voljo tudi po odpustu.

 

Porodnišnica Maribor (Kliniko za ginekologijo in perinatologijo UKC MB)

Spontani splav pred 22. tednom nosečnosti: Vsaki ženski oz. paru ob nehotenem splavu po 16. tednu ponudijo obvestilo, v katerem so navedene različne možnosti pokopa (glej prakso po 22. tednu). Stroške pokopa nosijo starši.

Odgovora na vprašanje, kako pa je v primeru splava pred 16. tednom, nismo prejeli.

Mrtvorojeni plod po 22. tednu nosečnosti: Ob rojstvu mrtvorojenega otroka po 22. tednu nosečnosti ponudijo posebno obvestilo, kjer sta navedena dva možna načina slovesa oz. pokopa: raztros pepela na Polju belih vrtnic na pokopališču Pobrežje v Mariboru ali pokop (z žaro ali krsto) v individualni grob. Stroške individualnega pokopa nosijo starši (če so do nje upravičeni, jim tudi tu kot izredna socialna denarna pomoč pripade pogrebnina).

Vse splavljene in mrtvorojene otroke pa skupaj z že podpisanimi izjavami staršev oddajo oddelku za patologijo, od koder jih prevzame pogrebna služba.

Skupinski pogreb se opravi kot skupinska upepelitev in raztros pepela na Polju belih vrtnic na pobreškem pokopališču v Mariboru dvakrat letno – vsak prvi četrtek v mesecu aprilu in oktobru ob 11. uri. Stroške v tem primeru krijeta bolnišnica in pogrebno podjetje.

 

Porodnišnica Slovenj Gradec (Bolnišnica SG)

Težko je sicer ravnati v nasprotju z zakonom, vendar upamo, da bo slovenska zakonodaja toliko fleksibilna, da bo tudi uradno zakonsko možno pokopati umrli plod ne glede na gestacijsko starost in popolnoma v skladu z željami in pričakovanji staršev.Spontani splav pred 22. tednom nosečnosti: Čeprav do sedaj še niso imeli takšnega primera in splavljene zarodke trenutno uvrščajo med zdravstvene biološke odpadke, pravijo, da bi pokop na željo staršev (ki bi bili tudi plačniki) in ob dogovoru s komunalno službo omogočili. Ob tem pa pravijo, da si želijo čimprejšnje zakonske posodobitve na tem področju: »Čeprav je v Republiki Sloveniji zakonodaja s tega področja slaba oziroma nedorečena in zastarela, se trudimo ravnati čim bolj tako, da ugodimo staršem. Težko je sicer ravnati v nasprotju z zakonom, vendar upamo, da bo slovenska zakonodaja toliko fleksibilna, da bo tudi uradno zakonsko možno pokopati umrli plod ne glede na gestacijsko starost in popolnoma v skladu z željami in pričakovanji staršev. Menimo, da je to tudi edini logičen in primeren način v današnjem času.«

Mrtvorojeni plod po 22. tednu nosečnosti: Če starši želijo, da se jim truplo izroči, pokop izvede pristojno komunalno podjetje, stroške nosijo starši. V zadnjem letu, ko so v fazi posodobitve obstoječe prakse, pravijo, da »intenzivno potekajo dogovori o načinih pokopa mrtvorojenih z lokalnimi komunalnimi službami. Še se dogovarjamo o nosilcu plačila v različnih primerih.«

Dodatno: Staršem, ki plod izgubijo po 16. tednu nosečnosti, vedno ponudijo psihološko pomoč, tako psihologa v bolnišnici kot tudi zunanjega psihologa, ko zapustijo bolnišnico. Če po pogovoru z nosečnico ocenijo, da je potrebno, pa to storijo že tudi prej, ne glede na višino nosečnosti v času izgube ploda.

V primeru izgube ploda celotno osebje ravna z veliko mero sočutja, omogočijo bivanje v enoposteljni sobi, partner je lahko ves čas ob ženski, občasno tudi preko noči. Ženski dajo v branje knjigo »Prazna zibelka strto srce«, kjer dobi veliko odgovorov na vprašanja, ki se ji porajajo ob izgubi otroka.

 

Porodnišnica Celje (Splošna bolnišnica Celje)

Spontani splav pred 22. tednom nosečnosti: Kot pravijo, ravnajo v skladu s 17. členom Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, po katerem otrok, ki umre pred 22. tednom nosečnosti, formalno ni obstajal in nima pravice do rojstnega lista ali pogreba, zato se šteje kot biološki material. V tem primeru starši nimajo pravice do pokopa in zgolj podpišejo izjavo, da dovolijo preiskave na takšnem zarodku in njegovo upepelitev. Po histoloških preiskavah zarodek kot biološki material hranijo v hladilni skrinji, od koder ga praviloma enkrat mesečno odvaža pogrebna služba v krematorij. Posmrtne ostanke posebej prepeljejo v spominski park, kjer jih praviloma enkrat mesečno upepelijo in raztresejo na za to določenem mestu v parku. Bolnišnica ravna na enak način z mrtvorojenimi otroki po 22. tednu nosečnosti, če starši ne izrazijo želje po pokopu.

Mrtvorojeni plod po 22. tednu nosečnosti: Pogoj za to, da staršem omogočijo pokop, je to, da je otrok umrl v ali po dopolnjenem 22. tednu nosečnosti, da torej dobi rojstni list, ime in pravico do pogreba in je evidentiran kot rojen.

 

Porodnišnica Postojna (Bolnišnica Postojna)

Spontani splav pred 22. tednom nosečnosti: Plod s pisnim soglasjem mame predajo na Žale v pokop v skupnem grobu. Do sedaj še niso imeli primera, da bi starši želeli pokopati plod sami, a pravijo, da bi jim v tem primeru to verjetno omogočili. Sprememba zakonodaje na tem področju bi se jim zdela smiselna.

Mrtvorojeni plod po 22. tednu nosečnosti: Za pokop v tem primeru sledijo željam staršev.

Dodatno: Osebje bolnišnice ima navodila, da ravna sočutno in profesionalno. Prizadeti starši imajo možnost pogovora s klinično psihologinjo ali psihiatrinjo.

Vsaki pacientki omogočajo, da ves čas hospitalizacije sobiva s partnerjem.

Nikoli se niso ukvarjali z raziskavami na zarodkih.

 

Bolnišnica Šempeter (Splošna bolnišnica NG)

Spontani splav pred 22. tednom nosečnosti: Takšnih pokopov je po njihovih podatkih zelo malo, vendar pravijo, da tako kot v primeru smrti po 22. tednu nosečnosti tudi tu ravnajo z izjemno skrbnostjo in pieteto in v obeh primerih vprašajo starše, ali želijo pokopati svojega potomca ali ne.

Mrtvorojeni plod po 22. tednu nosečnosti: Po patohistološkem pregledu oz. obdukciji zarodek hranijo, dokler ne dobijo pisne odločitve staršev, kaj želijo narediti. »Včasih je treba za to več pogovorov in časa za premislek, saj vemo, da so starši ob takih dogodkih lahko čustveno prizadeti in ni primerno, da bi se odločalo prenagljeno,« so še dodali. Če se za pokop odločijo, vse skupaj predajo pristojnemu komunalnemu podjetju.

Če se straši ne odločijo za pokop, s splavljenimi zarodki ravnajo enako kot z vsem drugim biološkim materialom na patologiji, ki ga v skladu z zakonom po določenem času predajo v sežig pooblaščenim službam.

Dodatno: Naša zakonodaja po njihovem mnenju omogoča in dobro ureja spoštovanje želja staršev, da se dostojno in pietetno poslovijo od svojega potomca, spoštovanje želja staršev je tudi vodilo njihove bolnišnice.

 

Porodnišnica Novo Mesto (Splošna bolnišnica NM)

Spontani splav pred 22. tednom nosečnosti: Pokop v tem primeru omogočijo, potrebno je le, da starši svojo željo pisno izrazijo. V primeru, ki so ga že imeli, je staršem pokop omogočilo lokalno komunalno podjetje, ki je postopek izpeljalo in zaračunalo kot pokop. Težavo, da zarodek formalno ni izpolnjeval pogojev, da bi bil obravnavan kot rojeni otrok, so razrešili tako, da so po konzultaciji s patologi (ki so odgovorni za biološki material človeškega izvora) na ginekološko-porodnem oddelku izdali potrdilo o izvoru tkiva (t. j. zarodka), ki so ga na komunalnem podjetju sprejeli kot ustrezno dokumentacijo in plod pokopali.

Če ni posebej izražena želja po pokopu, pa splavljene zarodke obravnavajo enako kot ves ostali biološki material, ki so ga dolžni obravnavati po načelih etike in zakonskih predpisih, in jih v skladu s predpisi pošljejo v upepelitev v krematorij.

Mrtvorojeni plod po 22. tednu nosečnosti: Starši imajo na voljo anonimno upepelitev in raztros na za to predvideni lokaciji pokopališča ali pa pokop. S pisnim dokumentom staršem izrazijo sožalje ob izgubi, nato pa jih seznanijo z možnostmi, kako poskrbeti za trupelce. Na dokumentu starši tudi pisno izrazijo svojo odločitev. Delež staršev, ki se odločijo za brezplačni anonimni raztros, je pri plodovih, ki so manjši, večji kot število tistih, ki se odločijo za individualni pokop. Za pokop mrtvorojenih otrok, ki so rojeni ob terminu pa se odloči večina staršev.

Dodatno: Staršem ponudijo pomoč klinične psihologinje ali pa psihiatra, ki ni vezana na trajanje nosečnosti ampak na psihično stanje staršev, in je na voljo vsem, ki jo potrebujejo. Posebnega protokola za primer, kako ravnati, ko starši doživijo izgubo ploda, sicer nimajo, se pa zavedajo, kako boleča je izguba morda težko spočetega in pričakovanega otroka, četudi v zgodnji nosečnosti, zato v skladu z načeli humanosti in etike staršem izrazijo sožalje ter ponudijo podporo in pomoč. 

 

Porodnišnica Trbovlje (Splošna bolnišnica Trbovlje)

V splošni bolnišnici Trbovlje staršem v primeru neuspelega izida nosečnosti staršem nudijo možnost, da se odločijo za individualni ali skupinski pokop, in jim podajo tudi potrebne informacije o obeh možnostih. Osebje ginekološko porodnega oddelka staršem, ki so v čustveni stiski, nudi ustrezno pomoč in dodatna pojasnila.

 

Odgovorov naslednjih porodnišnic nismo prejeli: Izola, Brežice, Jesenice, Ptuj, Murska Sobota

 

 

Za iskrene odnose.
Pridružite se naročnikom iskreni.net!

Dobili boste orodja in spodbude v obliki ekskluzivnih videov in člankov, ki vam bodo pomagale, da ustvarite vzpodbudno okolje za vas osebno, vaš zakon, družino, pa tudi širše. Z naročnino podprete tudi naše delo in omogočite rast ter razvoj tako sebe kot tudi izboljšavo bodočih vsebin za vas in ostale.
Hvala vam!

Naroči se

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja