Mnenje Zavoda iskreni.net ob predlogu »Zakona o partnerski skupnosti«

Thumbnail

Včeraj se je zaključilo enomesečno obdobje javne razprave o Predlogu zakona o partnerskih skupnostih, ki naj bi na novo uredil istospolne zveze. Mnenje, ki ga je ministrstvu za družino oddal Zavod iskreni.net, si lahko preberete v nadaljevanju.

Zavod iskreni.net je družinska organizacija, katere temeljno poslanstvo je priprava mladih na zakon ter nudenje podpore in pomoči pri zakonskem in družinskem življenju ter vzgoji.

Pri svojem delu se srečujemo tudi z vprašanji temeljev moškosti in ženskosti, spolnosti in plodnosti, v zadnjem času, predvsem od časa prizadevanj za spreminjanje temeljne družinske zakonodaje, pa tudi z vprašanji spolne usmerjenosti ter zakonskega urejanja potreb in problematike istospolnih oseb.

Izkušnja ob predlogu za nov Družinski zakonik, ki je bil zavrnjen 25. marca 2012 na referendumu, je pokazala, da zakonsko urejanje problematike istospolnih oseb še kako vpliva tudi na zakonodajo v zvezi z zakonsko zvezo in družinskimi razmerji.

Pa na samo to – zelo vpliva tudi na družbeno razumevanje in vrednotenje zakonske zveze ter očetovstva in materinstva in ne nazadnje spreminja družbene okoliščine, v katerih zakonci oziroma očetje in matere lahko uresničujemo svoje temeljne pravice, povezane z družinskim življenjem, še zlasti prvenstvene pravice pri vzgoji svojih otrok.

Čeprav »Predlog zakona o partnerski skupnosti« (ki je v bistvu predlog zakona o istospolni partnerski zvezi in drugih oblikah istospolne skupnosti) ne ureja neposredno zakonske zveze in družinskih razmerij, pa menimo, da bo imel velike posledice tudi za urejanje in razumevanje zakonske zveze in družine. Zato se nam zdi pomembno tako odgovornemu ministrstvu kot javnosti izraziti svoje mnenje.

1. Predlog zakona sledi jasnemu cilju: polna pravna in simbolna izenačitev istospolne zveze in zakonske zveze

V predlogu zakona je jasno zapisano, da zakon sledi cilju »izenačitve pravnih posledic med partnerjema« (to je: istospolnima partnerjema) »s pravnimi posledicami, kot jih zakon predvideva za tovrstno skupnost dveh oseb različnega spola« (to je zakonska in zunajzakonska skupnost). Z izjemo nekaterih omejitev na področju družinskih razmerij (izrecno sta omenjeni možnost posvojitve otrok in pravica do oploditve z biomedicinsko pomočjo – OBMP), zakon dejansko že polno pravno izenačuje istospolno zvezo z zakonsko zvezo.

Predlog zakona gre na prefinjen način tudi v smeri simbolne izenačitve med zakonsko zvezo in istospolnimi zvezami. Velik pomen ima pri tem že sam naslov – Predlog zakona o partnerski skupnosti – , čeprav bi glede na vsebino moral predlog nositi naslov »Predlog zakona o istospolni partnerski zvezi«.

Táko poimenovanje se nam ne zdi ustrezno, saj s tem pojem »partnerstva« dobiva v zakonodaji čisto specifičen pomen in pomeni uzurpacijo ustaljene besede. Čeprav se je izraz »partnerstvo« od nekdaj uporabljal za različne oblike zvez, se zdaj uporablja kot sinonim za istospolno partnerstvo, kar ne pomeni samo prisilnega spreminjanja jezika, ampak ustvarja tudi zelo motečo zmedo v komunikaciji – kar se zelo izraža že pri tem zakonskem predlogu.

Predlog zakona pa uvaja tudi druge pomembne simbolne spremembe, najbolj opazna je izenačitev sklepanja civilno urejene istospolne zveze z zakonsko zvezo – s tem se tudi na simbolni ravni uvaja istospolna poroka.

Poleg tega zakon tudi izrecno razume vsebino »partnerske skupnosti« (v pomenu zakonsko urejene istospolne partnerske zveze) po smislu določb zakona, ki urejajo zakonsko zvezo (glej 4. člen predloga zakona). Tako med njima vzpostavlja poln vsebinski enačaj.

2. Polna izenačitev istospolne in zakonske zveze vodi tudi v polno izenačevanje družinskih razmerij

»Zakon o partnerski skupnosti« tako dejansko v celoti pravno in skoraj v celoti simbolno izenačuje istospolno zvezo z zakonsko zvezo. Ta izenačitev pa je temelj za nadaljnje izenačevanje tudi družinskih razmerij.

Čeprav predlog zakona izrecno omenja, da ne posega v vprašanje posvojitev in OBMP, pa lahko utemeljeno pričakujemo, da bodo nadaljnja zakonodajna prizadevanja vodila v tej smeri. V Zavodu iskreni.net smo prepričani, da je omenjeni zakon tako le korak na poti k polni pravni in simbolni izenačitvi ne samo na področju partnerskih zvez, ampak tudi na področju družinski razmerij.

Na to kažejo tako splošno znana prizadevanje političnih sil, ki so predlagale zakon, in civilnodružbenih organizacij, ki ga podpirajo, kot tudi pričakovanje, ki izhaja iz utemeljitve predloga zakona, namreč da bo prišlo do ustavnopravno judikature (ob razlagi 2. odstavka 14. člena Ustave), ki bo tako izenačitev omogočila.

3. Istospolna in zakonska zveza sta si v določenih vidikih podobni, a v temelju različni

V Zavodu iskreni.net nimamo zadržkov, da bi bile pravice in dolžnosti istospolnih oseb, ki živijo v trajni zvezi, zakonsko urejene. Vendar menimo, da bi to urejanje moralo izhajati tako iz neodtujljive vrednosti, ki jo ima vsako človeško bitje (ne glede na osebne okoliščine ali danosti, med katerimi je tudi spolna usmerjenost), kot tudi iz razumevanja različnosti, ki jo ima istospolna zveza v odnosu do celovite spolne zveze dveh oseb različnega spola.

Zato bi morale biti tudi določene pravne posledice obeh zvez različne (predvsem kar zadeva možnosti uresničevanja pravic in dolžnosti iz naslova starševstva).

Tudi Ustavno sodišče je pri primerjavi obeh zvez ugotavljalo, da je istospolna zveza »podobna« zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti, zato je tudi pravna ureditev »podobna« (denimo na področju medsebojnih pravic in dolžnosti, varstvu šibkejšega partnerja, pri premoženjskih odnosih ipd.), ni pa istospolne zveze imenovalo enake zakonski.

Prav tako bi bilo dobro, da se razlikujejo simbolne razsežnosti istospolne zveze in zakonske zveze.

Omenili smo že, da bi bilo potrebno jasno jezikovno razlikovanje: istospolna zveza / zakonska zveza.

Kar zadeva simbolne dimenzije ob civilnem sklepanju oziroma urejanju istospolne zveze: nekateri istospolni pari so trenutno obliko »registracije« doživljali kot ponižujočo, zato bi zakonodajalec lahko iskal preoblikovanje. Toda ker sta obe zvezi kljub določenim podobnostim v temelju različni, po našem mnenju polna simbolna izenačitev oziroma enakost poroke ne more biti rešitev. Iskati bi morali rešitev, ki bi upoštevala dostojanstvo istospolnih oseb in hkrati ohranjala razlikovanje do zakonske zveze.

4. Zaradi občutljivosti tematike je potreben širši družbeni dialog

Vse rešitve zakonodajnega urejanje problematike istospolnih oseb bi po našem mnenju morali iskati v odprtem in čim širšem družbenem dialogu politike, civilne družbe, stroke in zainteresirane javnosti.

Ker je to področje tako zelo občutljivo, bo gotovo konsenzualne rešitve težko najti. Prepričani pa smo, da lahko najdemo rešitve, ki bodo odgovarjale na temeljne potrebe vseh ljudi, ki jih omenjena zakonodaja zadeva (tako partnerjev v istospolnih zvezah kot partnerjev v zakonskih in zunajzakonskih zvezah in seveda posledično otrok), obenem pa ohranjale tudi njihovo človeško dostojanstvo in posebno vrednotenje zakonske zveze.

Takšen dialog in takšno iskanje rešitev sta tudi edina pot za nadaljnje odpravljanje zaničevalnega / izključevalnega in uveljavljanje spoštljivega / vključevalnega odnosa do istospolnih oseb s strani celotne družbe. Na tem področju se je zavest družbe v zadnjih letih že zelo spremenila.

V tej smeri zelo delujemo tudi v Zavodu iskreni.net, kljub našemu nasprotovanju pravnemu in simbolnemu izenačevanju istospolnih zvez in zakonske zveze. Žal pa način, kakršnega smo v zadnjih letih izkusili pri spreminjanju zakonodaje (vse od predloga novega Družinskega zakonika dalje), temu pozitivnemu procesu dela več škode kot koristi.

SKLEP:

1. Glede na vse konceptualne pomanjkljivosti, ki jih prinaša predlog zakona, in glede na omenjena tveganja, ki bi jih njegova uveljavitev prinesla, predlagamo Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in invalide, da predlog zakona umakne.

2. Celotno slovensko politiko, zainteresirane organizacije civilne družbe in zainteresirano javnost pa pozivamo, da v bolj širokem in strpnem dialogu iščemo rešitve, ki bodo omogočale, da bomo v prihodnosti živeli v spoštljivem in vključevalnem odnosu do istospolnih oseb ter ohranili kot temelj družbe posebno vrednotenje zakonske zveze in prav iz nje izhajajoče očetovstvo in materinstvo.

Brezplačen za vse, ki ga potrebujejo. Z vašo podporo.

Ne zmorejo vsi plačati za kakovostne in poučne vsebine, zato so naši članki brezplačni za vse obiskovalce portala iskreni.net. Če ste med njimi, vabljeni, da nas še naprej berete brezplačno.

Če pa ste med tistimi, ki si na srečo lahko privoščite tudi nekaj več, vabljeni, da naše delo finančno podprete in prispevate k večji kakovosti življenja posameznikov in boljšim odnosom v slovenskih družinah.

Odločite se za enkratno ali mesečno donacijo v poljubnem znesku. Vsak prispevek šteje!

Doniraj

Lahko pa postanete tudi naš naročnik in z enim paketom dostopate do zaklenjenih vsebin in izobraževalnih oddaj s področja medsebojnih odnosov, vzgoje, osebne rasti in financ.

Preveri pakete in se naroči

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja