Civilna poroka

Thumbnail

Odločitev za sklenitev civilne poroke je zagotovo eden izmed pomembnejših korakov v vašem življenju.

V tem prispevku smo za vas zbrali vsa praktična vprašanja, ki se vam porajajo okrog civilnega obreda.  

Ko določita datum in kraj poroke se odpravita k matičarju (cca 2 meseca pred obredom), kjer bosta morala že vedeti:

 • kateri priimek bosta imel po poroki
 • kraj in prostor poroke
 • kje bosta bivala (informativni podatek)
 • kdo bosta vajini priči (ime, priimek, stalno bivališče)

Pravno formalni odgovori:

 1. Kateri so pogoji za sklenitev veljavne civilne zakonske zveze?
 2. Kdo ne more skleniti zakonske zveze?
 3. Prijava in plačilo sklenitve civilne zakonske zveze
 4. Pred kom se civilna zakonska zveza sklepa?
 5. Kje lahko poteka slovesno sklepanje civilne zakonske zveze?
 6. Čas sklepanja civilne zakonske zveze?
 7. Kako poteka obred sklenitve zakonske zveze?
 8. Sklenitev zakonske zveze po pooblaščencu
 9. V primeru, da je eden izmed bodočih zakoncev tujec
 10. Koliko mora biti prič in kdo je lahko priča?
 11. Kje dobim potrdilo o samskem stanu?
 12. V kolikem času je potrebno spremeniti podatke v dokumentih – kaj pa, če gremo takoj na medene tedne?
 13. Ali se je možno tik pred poroko premisliti o prevzemu priimka?
 14. Ali se v R. Sloveniji prizna civilna poroka sklenjena v tujini? Če da – kako?
 15. Neveljavnost zakonske zveze
 16. Razveljavitev zakonske zveze
 17. Prenehanje civilno sklenjene zakonske zveze
 

 

 1. Kateri so pogoji za sklenitev veljavne civilne zakonske zveze?

  Za sklenitev zakonske zveze je potrebno, da dve osebi različnega spola izjavita pred pristojnim državnim organom na način, določen z zakonom, svoje soglasje, da skleneta zakonsko zvezo in izpolnjeni morajo biti zakonsko določeni pogoji za sklenitev zakonske zveze.

 2. Kdo ne more skleniti zakonske zveze?

  Zakonske zveze ne more skleniti oseba, ki še ni stara osemnajst let.

  • Zakonske zveze tudi ne more skleniti oseba, ki je težje duševno prizadeta ali nerazsodna.
  • Nihče ne more skleniti nove zakonske zveze, dokler njegova prej sklenjena zakonska zveza ne preneha ali ni razveljavljena.
  • Zakonske zveze ne morejo skleniti med seboj sorodniki v ravni črti, ne brat s sestro, polbrat s polsestro, stric z nečakinjo, teta z nečakom in tudi ne otroci bratov in sester, polbratov in polsester med seboj. To ne velja za razmerja, ki nastanejo pri posvojitvi, razen za posvojitelja in posvojenca.
  • Zakonske zveze ne moreta med seboj skleniti skrbnik in njegov varovanec, dokler traja skrbništvo.

  Center za socialno delo sme, če so za to utemeljeni razlogi, dovoliti sklenitev zakonske zveze med otroci bratov in sester, med otroci polbratov in polsester, med skrbnikom in varovancem ter osebi, ki še ni stara osemnajst let. Preden center za socialno delo dovoli sklenitev zakonske zveze mladoletniku, mora zaslišati njega, osebo, s katero namerava skleniti zakonsko zvezo ter njegove starše oziroma skrbnika.

 3. Prijava in plačilo sklenitve civilne zakonske zveze

  Osebi, ki nameravata skleniti zakonsko zvezo, se prijavita matičarju, ki vodi poročno matično knjigo za naselje, kjer želita skleniti zakonsko zvezo, največ tri mesece in najmanj 14 dni pred datumom sklenitve zakonske zveze.

  Vnaprejšnja rezervacija termina za sklenitev zakonske zveze pravno ni urejena. 

  V prijavi izjavita osebi, ki nameravata skleniti zakonsko zvezo, da svobodno sklepata zakonsko zvezo in da so izpolnjeni pogoji za veljavnost zakonske zveze. Prijavi priložita izpiska iz rojstne matične knjige in obvestili o državljanstvu, če teh podatkov ni mogoče ugotoviti na podlagi uradnih evidenc. Če je bila zakonska zveza dovoljena, priložita prijavi odločbo centra za socialno delo (dovolitev sklenitve zakonske zveze med otroci bratov in sester, med otroci polbratov in polsester, med skrbnikom in varovancem ter osebi, ki še ni stara osemnajst let). Kdor je že bil poročen, mora predložiti dokaz, da je prejšnja zakonska zveza prenehala ali bila razveljavljena. 

  Matičar opozori osebi, ki nameravata skleniti zakonsko zvezo, na pogoje za veljavnost zakonske zveze in se prepriča o tem, ali so ti pogoji izpolnjeni. Če se ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji za veljavnost zakonske zveze po tem zakonu, upravna enota, ki skrbi za vodstvo matične knjige, z odločbo zavrne sklenitev zakonske zveze. 

  Ob prijavi sklenitve zakonske zveze je potrebno plačati upravno takso v skladu z določili Zakona o upravnih taksah. 

  Sredstva za stroške sklenitve zakonske zveze se nakažejo na ustrezen podračun upravne enote. Vse dodatne stroške, ki niso zajeti v plačilo upravne takse za uradno dejanje sklepanja zakonske, krijeta bodoča zakonca. Stroške morata poravnati najmanj pet dni pred nameravano sklenitvijo zakonske zveze. Dodatni stroški se določijo z odločbo, s katero se dovoli sklenitev zakonske zveze. Dodatni stroški so različni od primera do primera, zajemajo pa na primer: kilometrino, morebitne stroške zaradi ogleda prostora, kjer želita bodoča zakonca skleniti zakonsko zvezo, plačilo morebitnih nadur matičarju, stroški prihoda pooblaščenca itd

 4. Pred kom se civilna zakonska zveza sklepa?

  V Republiki Sloveniji se zakonske zveze (zveza moža in žene) sklepajo pred pristojnim državnim organom. Zakonska zveza se sklene pred načelnikom upravne enote ali od njega pooblaščene osebe, ob navzočnosti matičarja.

  Pooblaščeno osebo s sklepom imenuje načelnik upravne enote. Načelnik lahko za sklepanje zakonskih zvez pooblasti osebo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • je državljan/ka Republike Slovenije,
  • v okolju uživa ugled in spoštovanje,
  • aktivno zna slovenski jezik,
  • ima sposobnost javnega nastopanja,
  • je poslovno sposobna in
  • je stara od 30 do 70 let.

  Na območjih, določenih z zakonom, kjer avtohtono skupaj s pripadniki slovenskega naroda živijo tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, mora pooblaščena oseba aktivno znati jezik narodne skupnosti.

  Načelnik upravne enote lahko izda osebi pooblastilo za enkratno sklenitev zakonske zveze. Vse stroške pooblaščenca za enkratno sklenitev zakonske zveze krijeta bodoča zakonca.

  Svečana obleka mora biti temno modre barve. Na levi strani v prsni višini mora biti viden grb Republike Slovenije. Matičar in pooblaščena oseba morata biti svečanega in urejenega videza. Ob sklepanju zakonske zveze nosi načelnik oziroma pooblaščena oseba insignijo z državnim grbom.

 5. Kje lahko poteka slovesno sklepanje civilne zakonske zveze?

  Javno in slovesno sklepanje zakonske zveze poteka v uradnih prostorih, ki so določeni za sklepanje zakonskih zvez.

  Prostori za sklepanje zakonskih zvez se določijo s sklepom načelnika upravne enote v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, po predhodnem mnenju ministra, pristojnega za upravo. Dostop do uradnih prostorov za sklepanje zakonske zveze mora biti omogočen tudi invalidnim osebam. Uradni prostor mora biti svetel in urejen. Velikost uradnega prostora, ki je določen za sklepanje zakonskih zvez, mora biti najmanj 40 kvadratnih metrov. 

  Uradni prostor za sklepanje zakonskih zvez mora biti opremljen z mizo, podstavkom za prstane in okrasnim cvetličnim aranžmajem. K opremi prostora sodi tudi primerno število stolov za udeležence. V prostoru morajo biti postavljeni državni simboli, skladno s predpisi, ki urejajo njihovo uporabo. Uradne prostore in sredstva za izpolnjevanje z zakonom in s tem pravilnikom določenih standardov urejenosti uradnih prostorov zagotavlja upravna enota iz sredstev za materialne stroške.

  Izjemoma se lahko prostori za sklepanje zakonskih zvez najamejo s pogodbo, v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, po predhodnem mnenju ministra, pristojnega za upravo.

  V objektu, kjer poteka sklepanje zakonskih zvez, morajo biti zagotovljeni tudi toaletni prostori in prostor za pripravo na sklenitev zakonske zveze.

  Sklepanje zakonskih zvez izven uradnih prostorov

  Načelnik lahko dovoli slovesno sklenitev zakonske zveze tudi izven uradnih prostorov, če to zahtevata bodoča zakonca in navedeta za to pomembne razloge. Pomembni razlogi, ki upravičujejo sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov so tisti, ki onemogočajo prisotnost bodočih zakoncev v uradnih prostorih. 

  Sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov ne predstavlja povečanih stroškov za bodoča zakonca. Sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov in izven časa, kot je določeno, se izjemoma dovoli tudi iz drugih razlogov glede na možnosti posamezne upravne enote.

  Bodoča zakonca, ki zaprosita za sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov in izven časa, kot je določeno, morata prijavi za sklenitev zakonske zveze, poleg zahtevanih listih, priložiti tudi soglasje za uporabo lokacije za slovesno sklenitev zakonske zveze.

 6. Čas sklepanja civilne zakonske zveze?

  Zakonske zveze se sklepajo v času, ki ga določi načelnik upravne enote. Načelnik upravne enote zagotovi sklepanje zakonskih zvez ob sobotah od 9. do najkasneje 19. ure in najmanj en dan v dneh, ko ima upravna enota uradne ure.

 7. Kako poteka obred sklenitve zakonske zveze?

  Načelnik oziroma pooblaščena oseba se na podlagi listin in izjav prič ter bodočih zakoncev prepriča, da sta to osebi, ki sta prijavili nameravano sklenitev zakonske zveze. Nato mora bodoča zakonca seznaniti s pravicami in dolžnostmi, ki izhajajo iz zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Nadaljnjo vsebino poročnega nagovora pripravi načelnik oziroma pooblaščena oseba glede na okoliščine posameznega primera. Potem vpraša vsakega bodočega zakonca posebej, ali hoče z drugim skleniti zakonsko zvezo. Če oba bodoča zakonca odgovorita pritrdilno, razglasi načelnik upravne enote ali od njega pooblaščena oseba, da je zakonska zveza med njima sklenjena.

  Po razglasitvi, da je zakonska zveza sklenjena, načelnik oziroma pooblaščena oseba mladoporočencema izroči dokazilo o sklenitvi zakonske zveze v svečani mapi. 

  Obred sklenitve zakonske zveze traja v povprečju 20 minut, med dvema obredoma pa mora biti zagotovljen najmanj 15 minutni odmor.

 8. Sklenitev zakonske zveze po pooblaščencu

  V posebno utemeljenih primerih sme upravna enota, ki skrbi za vodstvo matične knjige za naselje, kjer se sklepa zakonska zveza, dovoliti, da se sklene zakonska zveza po pooblaščencu. Pri sklepanju zakonske zveze sme biti samo eden od bodočih zakoncev zastopan po pooblaščencu.

  Pooblaščenec mora imeti pooblastilo, izdano v obliki javne listine; v njem mora biti natančno navedena oseba, s katero namerava pooblastitelj skleniti zakonsko zvezo. Zakonska zveza po pooblaščencu se sme skleniti v treh mesecih od izdaje pooblastila.

 9. V primeru, da je eden izmed bodočih zakoncev tujec

  je potrebno za veljavno sklenitev zakonske zveze v Republiki Sloveniji, da tujec ob prijavi sklenitve zakonske zveze na upravni enoti (matični urad), na območju katere se nahaja kraj, kjer želita skleniti zakonsko zvezo, predloži naslednje listine:

  • dokaz o tujem državljanstvu (potna listina ali potrdilo o državljanstvu),
  • izpisek iz rojstne matične knjige, ki ne sme biti starejši od šest mesecev (na mednarodnem obrazcu, če sta državi podpisnici pariške ali dunajske konvencije o izdajanju izpiskov iz matičnih knjig),
  • potrdilo, ki ga izda pristojni organ države, katere državljana sta, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze, in
  • potrdilo o samskem stanu.

  Vse listine morajo biti prevedene v slovenski jezik in overjene v skladu z določili Zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 64/01). Overitev po tem zakonu ni potrebna, če je med Republiko Slovenijo in državo, katere državljan je tujec, ki želi skleniti zakonsko zvezo, sklenjen dvostranski sporazum ali če sta državi podpisnici Haaške konvencije in za overitev zadostuje žig Apostille. 

  Glede na to, da obred svečane sklenitve zakonske zveze poteka v slovenskem jeziku, mora biti navzoč tudi tolmač, če zaročenca ne razumeta slovenskega jezika.

 10. Koliko mora biti prič in kdo je lahko priča?

  Za sklenitev zakonske zveze je med drugim potrebna navzočnost dveh prič. Priča pri sklepanju zakonske zveze je lahko vsaka oseba, ki ima poslovno sposobnost.

 11. Kje dobim potrdilo o samskem stanu?

  Potrdilo o samskem stanu dobite tam, kjer ste vpisani v rojstno matično knjigo.

  Če ta država ni podpisnica haaške, pariške ali dunajske konvencije ali če s Slovenijo nima sklenjenega dvostranskega sporazuma, morate poskrbeti, da boste potrdilo prevedli pri zapriseženem sodnem tolmaču za konkretni tuji jezik, saj vam bodo le prevedenega overili v državi, kjer se boste poročili. V kolikor se ne poročate v Republiki Sloveniji se predlaga, da pokličete ambasado države, kjer se boste poročili, in se pozanimate, na kakšen način mora biti overjeno potrdilo. Izvedeli boste tudi, če sploh mora biti potrdilo prevedeno na tak način, kajti v primeru, da je država podpisnica ene od konvencij ali dvostranskega sporazuma, se potrdilo izda na mednarodnem obrazcu, ki velja za overovitev.

 12. V kolikem času je potrebno spremeniti podatke v dokumentih – kaj pa, če gremo takoj na medene tedne?

  Spremembe je potrebno vnesti v dokument v 30 dneh. Potuje se lahko s starim potnim listom, v nasprotnem primeru pa bi morali že ob zaprosilu za vizum navesti, da boste menjali dokument in naknadno javiti številko novega potnega lista. Če bosta za potni list zaprosila takoj po poroki in če ne bosta odšla na pot takoj, je potrebno počakati le nekaj dni na nov dokument. Za dodatne informacije se obrnite na upravno enoto na območju, kjer imata prijavljeno prebivališče.

 13. Ali se je možno tik pred poroko premisliti o prevzemu priimka?

  Da, za spremembo zapisnika se morata oba zglasita pri matičarju, kjer sta prijavila sklenitev zakonske zveze, da boste spremenili zapisnik.

 14. Ali se v R. Sloveniji prizna civilna poroka sklenjena v tujini? Če da – kako?

  Slovenski državljani lahko sklepajo zakonsko zvezo v tujini, saj večina tujih zakonodaj to omogoča.

  Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (Uradni list RS, št. 56/99) v 35. členu določa: »Za obliko zakonske zveze se uporablja pravo kraja, kjer se zakonska zveza sklepa«. 34. člen navedenega zakona pa določa: «Pogoji za sklenitev zakonske zveze se za vsako osebo presojajo po pravu države, katere državljan je ob sklenitvi zakonske zveze«. To pomeni, da bo zakonska zveza, ki jo bo sklenil naš državljan v tujini, pri nas priznana in vpisana v naše evidence, če bo sklenjena v obliki, ki je v tej državi predpisana (npr. pred pristojnim organom, v za to določenih prostorih, ob prisotnosti predpisanih oseb, …), kar bo dokazal z listino, ki jo izda pristojni organ, in če bodo hkrati zanj izpolnjeni tudi pogoji, ki jih za veljavno sklenitev zakonske zveze določa Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 14/89) v členih 16 do 24 (polnoletnost, poslovna sposobnost, neobstoj sorodstva, svobodna volja ….).

  Listino, s katero oseba dokazuje sklenitev zakonske zveze v tujini – izpisek iz poročne matične knjige: – mora torej izdati pristojni organ. Za priznavanje te listine pri nas pa je potrebna še njena predhodna overitev in prevod te listine. Zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 64/01) namreč določa, da morajo biti tuje javne listine za uporabo v Sloveniji overjene na predpisan način. Kakšna bo ta overitev, pa je odvisno od države, kjer se zakonska zveza sklepa.

  Overitev listine po tem zakonu ni potrebna:

  • med državami podpisnicami Haaške konvencije o ukinitvi potrebe legalizacije tujih javnih listin, za katere v medsebojnem poslovanju zadostuje overitev s pečatom »Apostille«, ki ga predpisuje ta konvencija,
  • med državami, ki imajo sklenjene bilaterelne (dvostranske) sporazume o vzajemnem priznavanju teh listin brez overitev,
  • za izpiske iz matičnih knjig, izdane na podlagi Dunajske in Pariške konvencije.
 15. Neveljavnost zakonske zveze

  Zakonska zveza ni veljavna brez svobodne privolitve bodočih zakoncev; svobodne privolitve ni, če je bila privolitev izsiljena ali dana v zmoti.

  Privolitev je izsiljena, če je zakonec privolil v sklenitev zakonske zveze iz strahu, povzročenega z resno grožnjo.

  Privolitev je dana v zmoti glede osebe zakonca, če je zakonec mislil, da sklepa zakonsko zvezo s pravo osebo, pa je sklenil zakonsko zvezo z drugo, ali je sklenil zakonsko zvezo z določeno osebo, ki pa ni tista, za katero se je izdajala. Privolitev je dana v zmoti o bistvenih lastnostih zakonca, če bi drugega zakonca odvrnile od sklenitve zakonske zveze, če bi bil zanje vedel, in ki delajo skupno življenje nevzdržno.

  • Neveljavna je zakonska zveza, pri katere sklenitvi nista bila navzoča oba zakonca ali en zakonec in pooblaščenec drugega.
  • Neveljavna je zakonska zveza, ki ni bila sklenjena z namenom skupnega življenja zakoncev.

  Zakonska zveza je veljavno sklenjena, če gre samo za nebistveno kršitev obličnosti pri sklepanju zakonske zveze.

 16. Razveljavitev zakonske zveze

  Pravica tožbe za razveljavitev zakonske zveze, sklenjene v nasprotju z določbami tega zakona, pripada zakoncema in vsem tistim, ki imajo neposredno pravno korist od tega, da se zakonska zveza razveljavi; v nekaterih primerih sme vložiti tožbo za razveljavitev zakonske zveze tudi javni tožilec.

  Po prenehanju težje duševne prizadetosti ali nerazsodnosti sme tožbo za razveljavitev zakonske zveze, sklenjene ob času, ko je trajala težja duševna prizadetost ali nerazsodnost katerega izmed zakoncev, vložiti samo eden ali drugi zakonec.

  Tožba za razveljavitev zakonske zveze se sme vložiti tudi po prenehanju zakonske zveze in ne zastara. Nova zakonska zveza, sklenjena ob času, ko je še trajala prejšnja zakonska zveza katerega izmed zakoncev, se ne razveljavi, če je prejšnja zakonska zveza prenehala, ali če se prejšnja zakonska zveza razveljavi.

  Zakonska zveza, sklenjena med sorodniki, med katerimi je zakonska zveza dopustna samo z dovoljenjem centra za socialno delo, ostane v veljavi, če sodišče, pri katerem teče postopek za razveljavitev zakonske zveze, ugotovi, da obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi se lahko dalo dovoljenje za sklenitev zakonske zveze.

  Razveljavitev zakonske zveze, ki je bila prisiljena ali sklenjena v zmoti, sme zahtevati samo zakonec, ki je bil prisiljen ali je v zmoti privolil v zakonsko zvezo. Razveljavitve zakonske zveze ni mogoče zahtevati, če je poteklo eno leto od dne, ko je sila minila ali je bila zmota spoznana, zakonca pa sta ta čas živela skupaj.

  Po tožbi staršev oziroma skrbnika sme sodišče, ko pretrese vse okoliščine, razveljaviti zakonsko zvezo, ki jo je brez dovoljenja centra za socialno delo sklenila oseba, ki še ni stara osemnajst let. Pravica tožbe za razveljavitev zakonske zveze ne preide na dediče, dediči tožnika pa smejo nadaljevati že začeti postopek.

  Če se zakonska zveza razveljavi, preneha učinek zakonske zveze z dnem, ko je bila razveljavljena. V izreku sodbe, s katero se zakonska zveza razveljavi, ugotovi sodišče, ali je kateri od zakoncev vedel za vzrok, zaradi katerega zakonska zveza ni bila veljavna.

  Glede premoženjskih razmerij in daril med zakoncema veljajo pri razveljavitvi zakonske zveze iste določbe kot pri razvezi zakonske zveze.

 17. Prenehanje civilno sklenjene zakonske zveze

  Zakonska zveza preneha s smrtjo enega zakoncaz razglasitvijo enega zakonca za mrtvega in z razvezo zakonske zveze.Sodišče razveže zakonsko zvezo na podlagi sporazuma zakoncev, če sta se sporazumela o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema v skladu z določbami tega zakona in če sta predložila v obliki izvršljivega notarskega zapisa sklenjen sporazum o delitvi skupnega premoženja o tem, kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja in o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen. 

  Preden sodišče razveže zakonsko zvezo, mora ugotoviti ali je s sporazumom zakoncev poskrbljeno za varstvo, vzgojo in preživljanje skupnih otrok ter za stike med otroki in staršema v skladu s koristjo otrok ter pridobiti o tem mnenje centra za socialno delo. Sodišče upošteva tudi otrokovo mnenje, če ga je otrok izrazil sam ali po osebi, ki ji zaupa in jo je sam izbral in če je sposoben razumeti njegov pomen in posledice.

 

© Copyright iskreni.net

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja